ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA
Abstract:
U cilju jačanja institucionalnih kapaciteta za praćenje, kontrolu i upravljanje informacijama koje bi trebalo da doprinesu unapređenju održivog razvoja turizma u svetu, UNWTO je pokrenuo program Globalnih opservatorija za održivi turizam sa namerom da, pre svega, kreatorima turističkih politika, ali i svim ostalim zainteresovanim stranama iz javnog i privatnog sektora, obezbedi okvir za redovno prikupljanje, praćenje, analizu i razmenu informacija koje se tiču uticaja koje turizam ima na životnu sredinu, ekonomske i socijalne aspekte društva (i obrnuto) na nivou destinacije. U fokusu su podaci koji planerima i menadžerima omogućavaju donošenje adekvatnih i blagovremenih odluka. Logika programa opservatorija za održivi turizam, zasniva se na potrebi formiranja mreža opservatorija kao primarnog nivoa prikupljanja i analize informacija, a dugoročni ciljevi programa obuhvataju praćenje (različitih) promena u definisanom vremenskom intervalu na određenoj destinaciji. Svaka opservatorija trebalo bi da prati i podržava set unapred definisanih indikatora u skladu sa metodologijom UNWTO-a kako bi odgovorili na ključne izazove svake destinacije. Istovremeno, članovi mreže opservatorija prate i istražuju područja u kojima postoje mogućnosti za primenu zajedničkog seta informacija, odnosno, razmene informacija sa drugim destinacijama. Takođe, važno je uspostaviti i mehanizam za transfer primera dobre prakse razvoja održivog turizma sa ciljem poboljšanja nivoa konkurentnosti i održivosti turističkih destinacija, ali i privrednih subjekata koji na njima posluju.

CITATION:

APA format

Pindžo, R. (2015). ULOGA OPSERVATORIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURIZMA. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-214-221

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download