PODELA ODGOVORNOSTI IZMEĐU UČESNIKA U ODRŽIVOM TURIZMU
Abstract:
Koncept održivog turizma pojavio se početkom devedesetih godina 20. veka kao odgovor na narušenu ravnotežu između kontinuiranog rasta broja učesnika u turizmu i neophodnosti očuvanja životne sredine, koja predstavlja najznačajniji resurs za njegov dalji razvoj. Značaj holističkog pristupa održivom razvoju uslovio je da sve zainteresovane strane, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, preuzmu na sebe odgovarajuće uloge i odgovornosti u svrhu očuvanja ekosistema za buduće generacije. Ovaj rad ima za cilj da predstavi međunarodno pravni okvir, pre svega Agende 21, koji omogućava implementaciju održivog razvoja, kao i podele odgovornosti između najznačajnijih učesnika na turističkom tržištu. Cilj rada jeste da se kroz analizu prava i odgovornosti svakog subjekta na turističkom tržištu ukaže na značaj sinergetskog delovanja svih zainteresovanih strana zarad očuvanja prirodnih resursa i ostvarenja dobrobiti za lokalno stanovništvo.

CITATION:

APA format

Kostić, M., Jovanović Tončev, M. (2015). PODELA ODGOVORNOSTI IZMEĐU UČESNIKA U ODRŽIVOM TURIZMU. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-210-213

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download