PODSTICAJNA PUTOVANJA I POSLOVNI TURIZAM KAO ELEMENTI RAZVOJA DESTINACIJA GEONASLEĐA SRBIJE
Abstract:
Podsticajna putovanja su važan segment poslovnog turizma i u fokus stavljaju kreiranje jedinstvenih iskustava za različite kategorije menadžera, pri čemu koriste različite ali jednistvene resurse. Geonasleđe se u najvećem broju slučajeva posmatra samo sa aspekta geologije i geografije. Koncept geo-turizma postavlja geonasleđe kao značajan resurs, koji može da bude tržišno valorizovan i kroz segment podsticajnih putovanja. Podsticajna putovanja imaju različite karakteristike u zavisnosti od profila segmenta na koji je destinacija usmerena. Rad prikazuje karakteristike podsticajnih putovanja i mogućnost kombinovanja sa geo-nasleđem.

CITATION:

APA format

Čulić, M., Zečević, B., Kovačević, I. (2015). PODSTICAJNA PUTOVANJA I POSLOVNI TURIZAM KAO ELEMENTI RAZVOJA DESTINACIJA GEONASLEĐA SRBIJE. Paper presented at SITCON 2015 - Singidunum International Tourism Conference. doi:10.15308/sitcon-2015-202-209

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download